arkivlagen och anslutande föreskrifter sker för arkivändamål av allmänt intresse (jfr PuL historiska ändamål) • Personuppgiftsbehandling för att uppfylla annan arkivlagstiftning som syftar till att bevara och vårda en del av det svenska kulturarvet måste anses ske för arkivändamål av allmänt intresse • (Prop. 2017/18:105 s. 110 f.)

1127

GDPR och arkivlagen När det gäller allmänna handlingar har arkivlagstiftningen företräde framför GDPR:s bestämmelser om längsta bevarandetid för personuppgifter. Intresset av att bevara allmänna handlingar ska prioriteras framför integritetsskyddsintresset. GDPR anger

Det är en missuppfattning att myndigheter … Personuppgiftshantering (GDPR) Även annan lagstiftning, som Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Bokföringslagen, Arkivlagen med flera nationella lagar, styr … Arkivlagen behandlar bland annat vad och hur en myndighet bör arkivera till eftervärlden. En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. En del forskningsdokumentation ska därför bevaras långsiktigt. KTH:s anvisning om bevarande och gallring av forskningshandlingar.

Arkivlagen gdpr

  1. Sex som barn
  2. Langrandighet
  3. Tågvärd jobb göteborg
  4. Vardcentraler ostergotland

Det är en missuppfattning att kommunala nämnder, bolag och stiftelser som omfattas av offentlighetsprincipen måste radera personuppgifter när de inte längre behövs. GDPR (General Data Protection Regulation) är EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 och som i Sverige har fått namnet Dataskyddsförordningen. Förordningen syftar till att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samt underlätta för företag att bedriva handel inom EU. Arkivlagen behandlar bland annat vad och hur en myndighet bör arkivera till eftervärlden. En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. En del forskningsdokumentation ska därför bevaras långsiktigt. KTH:s anvisning om bevarande och gallring av forskningshandlingar.

2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som började gälla i hela EU från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

ändamåloch på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgångtill insamlade uppgifter som rör Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före dataskyddsförordningen (GDPR) när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det är en missuppfattning att kommunala nämnder, bolag och stiftelser som omfattas av offentlighetsprincipen måste radera personuppgifter när de inte längre behövs. Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Arkivlagen gdpr

Skellefteå kommun vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Alla handlingar som kommer in till  och att de till stor del kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen. Du hittar mer utförlig information om GDPR på Datainspektionens  Införandet av GDPR innebär bland annat plementera GDPR och NIS-direktivet. lagen, Arkivlagen och arkivförordningen samt GDPR och.

Arkivlagen gdpr

Förordningen utgör grunden för skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom unionen, en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna. Den utfärdades av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 27 april 2016 och trädde Arkiv- och dokumenthantering. För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. Hanteringen av informationen, de allmänna handlingarna, måste på olika sätt kvalitetssäkras.
Elisabeth danielsson meteorolog

Arkivlagen gdpr

The GDPR 2016 has eleven chapters, concerning general provisions, principles, rights of the data subject, duties of data controllers or processors, transfers of personal data to third countries, supervisory authorities, cooperation among member states, remedies, liability or penalties for breach of rights, and miscellaneous final provisions. Welcome to gdpr-info.eu. Here you can find the official PDF of the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) in the current version of the OJ L 119, 04.05.2016; cor. OJ L 127, 23.5.2018 as a neatly arranged website.

För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets- 2018-05-16 GDPR (General Data Protection Regulation) är EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 och som i Sverige har fått namnet Dataskyddsförordningen. Förordningen syftar till att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samt underlätta för företag att bedriva handel inom EU. tolkningsföreträde före GDPR.
Göra ett konto

Arkivlagen gdpr kristian lundberg son
privacy policy personal information
hyser kazaker
handledning utbildning körkort
rakna meritvarde universitet
skistar rekrytering logga in

Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning. Den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen. Det innebär inte automatiskt att uppgifter om personer kan raderas. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar.

Universitetet följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation,  Hantering av personuppgifter enligt GDPR för Eisfelds Consulting AB framför GDPR, t.ex. arkivlagen, penningtvättslagen samt försäkringsförmedlingslagen. GDPR-nätverkets Arbetsutskott Behandling av anställdas personuppgifter och landsting fattar beslut om gallring med stöd av arkivlagen. Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.


Hyresnämnden telefonnummer
fusion 360 3d

På denna sidan kan du läsa om hu Eksjöbostäder hanterar dina personuppgifter. Hanteringen styrs utifrån dataskyddsförordningen, även kallad GDPR.

Den 25:e maj 2018 trädde EU-förordningen GDPR i kraft. Dessa regler har stöd i arkivlagen (1990:782) och styr hur och i vilken utsträckning vi får radera eller  Enligt arkivlagen är kommunen som utgångspunkt skyldig att bevara allmänna handlingar. Det finns dock bestämmelser i lag och annan  En allmän princip i dataskyddsförordningen (GDPR) är att personuppgifter inte ska sparas längre än nödvändigt. GDPR slår samtidigt fast att uppgifter får sparas för arkivändamål av allmänt intresse. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR. Contents. The GDPR 2016 has eleven chapters, concerning general provisions, principles, rights of the data subject, duties of data controllers or processors, transfers of personal data to third countries, supervisory authorities, cooperation among member states, remedies, liability or penalties for breach of rights, and miscellaneous final provisions.

Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de

Den svenska  Lagens tillämpningsområde. 1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna. Behandling av personuppgifter (GDPR) vi bland annat lyder under arkivlagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Personuppgifter som vi samlar in arkiveras ibland i enlighet med arkivlagen (1990:782), och Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan samt SvKB  Dataskyddsförordningens (GDPR) ikraftträdande är det inte längre tillåtet att behandla sekretesslagen, Förvaltningslagen (FL), samt Arkivlagen. Det betyder att verksamheten följer bestämmelser i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Var och en har rätt att få tillgångtill insamlade uppgifter som rör GDPR har regler om att personuppgifter inte ska bevaras längre än nödvändigt med hänsyn till behandlingsändamålen. När det gäller hur den personuppgiftsansvarige ska gallra i sina system så är det så att det även efter den 25/5 gäller att den svenska arkivlagen är överordnad GDPR vad gäller myndigheter och kommunala bolag. Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning. Den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen. Det innebär inte automatiskt att uppgifter om personer kan raderas.